Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

7974 7cc7 390
Reposted fromvanirr vanirr viagreywolf greywolf
5794 4ac0 390
Reposted fromdjLangley djLangley viagreywolf greywolf

May 25 2019

Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
8650 a88f 390
Reposted fromslodziak slodziak vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
6770 93eb 390
Reposted fromverronique verronique viaOkruszek Okruszek
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek
- Będziesz szczęśliwa - powiedziało Życie. - Ale najpierw nauczę cię być silną.
8699 33be 390
Reposted fromsoftboi softboi viaOkruszek Okruszek
2378 8aaf 390
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaOkruszek Okruszek
Opuszczenie emocjonalne jest dużo trudniejsze niż opuszczenie fizyczne. Druga osoba jest obok, ale jej nie czujesz. Staje się zupełnie obca. Nie dzielisz się już z nią swoimi uczuciami i spostrzeżeniami. Nie dzielisz już z nią marzeń i snów.
— Aleksandra Steć
5894 3ebe 390
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
8248 588e 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabreatheslow123 breatheslow123
http://38.media.tumblr.com/729f45dd53c30c72448ad2bd92e478d1/tumblr_nabdpo0mlf1s6c97mo1_500.gif
Groot always makes me happy :)
Reposted frommyname myname viabreatheslow123 breatheslow123
5598 2d39 390
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
6564 5be2 390
Reposted fromhormeza hormeza viaOkruszek Okruszek
4757 5305 390
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaOkruszek Okruszek
5166 0301 390
need
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl