Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2019

2906 a393 390
Reposted fromnyaako nyaako viagreywolf greywolf
To jakiś koszmar. Jeszcze nigdy nie czułam się tak bezsilna.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreatheslow123 breatheslow123
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
7191 1529 390
Reposted fromikhakima ikhakima vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje, jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi. 
— Robert Więckiewicz
Reposted fromthesmajl thesmajl
7792 cfb1 390
Reposted fromthesmajl thesmajl
2254 598d 390
Reposted fromsoftboi softboi viaxannabelle xannabelle
4587 362a 390
Reposted fromoll oll viaxannabelle xannabelle
6286 95dd 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
Reposted fromCrossroademon Crossroademon viaxannabelle xannabelle
7036 3182 390
Reposted fromsoftboi softboi viaxannabelle xannabelle
9357 42de 390
Reposted fromgrobson grobson viagreywolf greywolf
3009 7082
Reposted fromdelima delima viagreywolf greywolf
7814 0271 390
Reposted fromnutt nutt viagreywolf greywolf
3863 72fa 390
Reposted fromtichga tichga viagreywolf greywolf
0316 7f5b 390
7837 d6e2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
8359 7a99 390

teenageers:

🙌 🙌 🙌

Reposted fromSkydelan Skydelan viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl