Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

1694 3c63 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmere Amere
6178 4e9e
Reposted fromsosna sosna viaqbshtall qbshtall
1162 264e 390
Reposted frommuszynka muszynka viasecalecornutuum secalecornutuum
2810 1113 390
Reposted fromkaiee kaiee viapieriestrojka pieriestrojka
5502 337d 390
6521 48b1 390
Reposted fromteijakool teijakool viaqbshtall qbshtall
5248 edb5 390
Reposted fromfungi fungi viamandziara mandziara
8239 2942 390
ranisz
Reposted frommysoul mysoul vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Reposted fromworst-case worst-case

August 16 2017

2237 0266 390
2943 7609 390
3555 4125 390
"Zanim dopadnie nas czas"
7754 9eb8 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viabercik bercik
Reposted frommisspandora misspandora viaoup oup
2603 280a 390
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
7577 f251 390
What If (2013)
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamelinowa amelinowa
9447 a5c2 390
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaamelinowa amelinowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl