Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

6324 b971 390
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasbguys sbguys
1597 3683 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasbguys sbguys
0661 11a1 390
Źródło: Żartowniś Ponury na facebooku 
Reposted fromFlau Flau viasbguys sbguys
1015 217b 390
Reposted fromkatsiu katsiu
5406 d9bb 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasbguys sbguys
6957 5a1e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaDietz Dietz
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaNataly Nataly
9364 be08 390
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
1284 6eb6 390
Reposted fromkarrolka karrolka viapl pl
1014 820b 390
Reposted fromdivi divi viaoutkapa outkapa
7526 597c 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutkapa outkapa
2252 c4ed 390
Reposted fromzi zi viaoutkapa outkapa
5317 9ee0 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl